جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/11

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 413,289 122.68 1,686,548 96.95 1,572,279 96.94 1,544,057 96.18
اوراق مشارکت 7,772 2.31 4,103 0.24 0 0 0 0
سپرده بانکی 7,016 2.08 15,527 0.89 9,713 0.6 15,252 0.95
وجه نقد 36 0.01 30 0 100 0.01 10 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -91,386 -27.13 33,414 1.92 39,893 2.46 46,133 2.87
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 186,964 55.5 753,597 43.32 735,406 45.34 771,096 48.03