بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 270,019 112.22 1,300,813 94.35 1,561,192 94.71 1,529,220 96.18
اوراق مشارکت 7,290 3.03 20,505 1.49 20,421 1.24 20,593 1.3
سپرده بانکی 6,573 2.73 17,795 1.29 31,695 1.92 28,216 1.77
وجه نقد 33 0.01 9 0 8 0 10 0
سایر دارایی ها -43,500 -18.08 39,527 2.87 35,008 2.12 11,906 0.75
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 125,310 52.08 552,324 40.06 669,160 40.6 615,832 38.73