بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 191,994 101.13 804,826 94.47 967,728 93.36 1,071,872 92
اوراق مشارکت 6,290 3.31 13,901 1.63 20,464 1.97 20,675 1.77
سپرده بانکی 6,073 3.2 19,056 2.24 28,432 2.74 61,447 5.27
وجه نقد 35 0.02 0 0 -32 0 10 0
سایر دارایی ها -14,779 -7.78 14,175 1.66 19,963 1.93 11,100 0.95
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 92,986 48.98 337,172 39.58 387,659 37.4 405,815 34.83