جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,203,501 136.19 7,991,676 98.83 7,474,587 97.92 7,537,835 96.32
اوراق مشارکت 9,270 1.05 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 15,099 1.71 39,887 0.49 91,562 1.2 240,655 3.08
وجه نقد 33 0 10 0 10 0 10 0
واحد صندوق 177 0.02 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,344,412 -38.98 54,884 0.68 67,319 0.88 47,030 0.6
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 464,271 52.54 2,541,064 31.42 2,326,802 30.48 2,193,022 28.02