بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 158,305 93.86 517,991 95.28 671,087 95.65 742,113 91.68
اوراق مشارکت 5,561 3.3 1,529 0.28 3,946 0.56 40,142 4.96
سپرده بانکی 5,611 3.33 10,164 1.87 14,480 2.06 23,028 2.84
وجه نقد 37 0.02 17 0 22 0 10 0
سایر دارایی ها -1,120 -0.66 13,978 2.57 12,070 1.72 4,155 0.51
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 80,071 47.47 250,457 46.07 296,526 42.26 314,712 38.88