جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/13

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 567,928 126.62 3,640,764 91.94 6,323,006 94.57 6,580,414 96.79
اوراق مشارکت 8,997 2.01 29,252 0.74 65,464 0.98 65,030 0.96
سپرده بانکی 12,717 2.84 177,540 4.48 212,373 3.18 45,706 0.67
وجه نقد 35 0.01 40 0 12 0 10 0
واحد صندوق 155 0.03 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,141,319 -31.51 112,264 2.84 85,453 1.28 107,281 1.58
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 253,289 56.47 1,583,699 39.99 2,705,810 40.47 2,835,962 41.71