جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/14

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 312,252 116.41 1,511,845 95.85 1,490,440 96.93 1,510,460 97.07
اوراق مشارکت 7,747 2.89 20,485 1.3 20,487 1.33 20,139 1.29
سپرده بانکی 6,609 2.46 17,590 1.12 7,786 0.51 6,179 0.4
وجه نقد 37 0.01 88 0.01 83 0.01 10 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -58,608 -21.85 27,300 1.73 18,829 1.22 19,206 1.23
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 142,446 53.11 639,457 40.54 626,869 40.77 661,174 42.49