جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 926,255 134.06 8,231,577 99.35 8,509,772 99.4 8,434,094 99.33
اوراق مشارکت 9,656 1.4 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 14,248 2.06 11,392 0.14 6,512 0.08 9,174 0.11
وجه نقد 34 0 10 0 10 0 10 0
واحد صندوق 190 0.03 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,259,440 -37.55 42,275 0.51 44,654 0.52 47,304 0.56
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 379,118 54.87 2,645,299 31.93 2,655,703 31.02 2,629,419 30.97