ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران-خیابان شهید بهشتی-بین بخارست و وزرا-پ 283 ساختمان نگین آزادی-ط 7 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی 1 تهران-خیابان شهید بهشتی-بین بخارست و وزرا-پ 283 ساختمان نگین آزادی-ط 7 88482133