امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما در تاریخ 1392/07/15 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/25 مبنی بر تغییر هزینه نرم افزار
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/11/25 مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس و هزینه برگزاری مجامع به همراه تاییدیه سازمان
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/08/05 مبنی بر تصویب تخصیص 15 واحد عادی جایزه به هر واحد به همراه تاییدیه سازمان
تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر رکن بازارگردان طی مجمع مورخ 1399/05/04 به همراه صورتجلسه
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/03/27صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما (تغییرات امیدنامه)
تغییر متولی صندوق طی مجمع 1399/02/21
افزایش سقف صندوق از 50 میلیون واحد به 200 میلیون واحد طی مجمع 99/02/15
تغییرات امیدنامه طی مجمع مورخ 1398/11/16
تغییر آدرس صندوق طی مجمع 1398/10/25
(1)تغییرات امیدنامه طی مجمع 13980318
تغییرات امیدنامه طی مجمع 1393/03/17
تغییرات امیدنامه مورخ26/12/1393
تغییرات امیدنامه مورخ 17/01/1394
تغییرات امیدنامه مورخ 15/06/1393
تغییرات امیدنامه مورخ 02/05/1395
تاییدیه سازمان مبنی بر صورتجلسه 1396/12/06 صندوق سپهر کاریزما
تاییدیه سازمان مبنی بر افزودن هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری صندوق به بند 8/3 امیدنامه (مجمع 23/02/97)