بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت سبد گردان کاریزما 360,000 %35.00
2 شرکت تامین سرمایه سپهر 290,000 %10.00
3 کارگزاری بورس بهگزین 200,000 %20.00
4 سایر 150,000 %15.00