دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت سبد گردان کاریزما 510,000 %51.00
2 شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما 290,000 %29.00
3 کارگزاری بورس بهگزین 200,000 %20.00