بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق

توضیحات فایل تاریخ درج در تارنما
بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما دانلود فایل 1394/08/19
بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما دانلود فایل 1398/11/15
بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما دانلود فایل 1399/08/20