بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما به همراه توضیحات

بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما به همراه توضیحات