تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما در روز یکشنبه مورخ ٢٠/٠٤/١٣٩٥، رأس ساعت ١٧:٣٠با حضور ١٠٠%دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و موارد زیر توسط مجمع تصویب گردید:

د- مصوبات:
پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
١-"سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی" به عنوان حوزه جدید سرمایه گذاری مورد تصویب مجمع قرار گرفت ."
٢- افزایش سقف هزینه های برگزاری مجامع صندوق تا سقف سالانه ٥٠ میلیون ریال 
٣- افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها تا سقف سالانه یک میلیارد ریال 
٤-صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ٢٩/١٢/١٣٩٤ توسط مجمع تصویب گردید؛
٥-مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ١٠٨٦١٦٨٧٦٢٥ به عنوان حسابرس صندوق و شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی ١٠٣٢٠٥٦٣٢٠٩ به عنوان متولی صندوق انتخاب شدند؛
٦-روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین گردید و با تصویب مجمع صندوق تصویب شدند و بندهای مربوطه در امیدنامه اصلاح گردید.