آگهی دعوت به مجمع

آگهی دعوت به مجمع

بدین‌وسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع صندوق که با دستورات جلسه زیر:
بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ٢٩ اسفندماه ١٣٩٤ 
بررسی پیشنهاد اصلاح امیدنامه و اساسنامه صندوق جهت 
o برقراری امکان سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
o تغییرات در هزینه های صندوق 
و سایر موارد
که در تاریخ ٢٠/٠٤/٩٥ ساعت ١٧:٣٠ در آدرس؛ تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ٢٨٣، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی برگزار می شود، حضور بهم رسانند.رونوشت: دبیرخانه جهت بایگانی