برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما

بدین وسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما دعوت می گردد،در مجمع صندوق با موضوع تصویب صورتهای مالی و تصمیم گیری در خصوص سایر موارد در تاریخ ٣١/٠٣/٩٤ راس ساعت ١٠درنشانی ،تهران،خیابان شهید بهشتی،بین بخارست و وزراء،پلاک ٢٨٣،طبقه چهارم غربی حضور بهم رسانند.
شرکت سبدگردان کاریزما 
مدیر صندوق