صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما

الف- تشکیل جلسه:
جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما در روز چهارشنبه مورخ ١٧/٠٣/١٣٩٣، رأس ساعت ١٤ در محل شرکت سبدگردان کاریزما واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ٢٨٣، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

ب- انتخاب هیأت رئیسه:
پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
١- آقای فریدون زارعی                            رئیس مجمع
٢- آقای ایرج دوانی‌پور                                 ناظر١
٣- خانم هانیه حکمت                                  ناظر٢ 
٤- آقای علی تیموری شندی                      دبیر مجمع

ج- قرائت دستور جلسه: 
١- استماع گزارش نماینده مدیر صندوق در رابطه با عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما؛
٢- بررسی صورت‌های مالی صندوق دوره مالی ٥ ماه و ١٦ روزه منتهی به ٢٩/١٢/١٣٩٢؛
٣- انتخاب حسابرس و متولی صندوق؛
٤- تعیین کارمزد متولی
٥- هزینه مجامع
٦- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می‌باشد.

د- مصوبات:
پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
١- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی ٥ ماه و ١٦ روزه منتهی به ٢٩/١٢/١٣٩٢ توسط مجمع تصویب گردید.
٢- مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران‌مشهود به عنوان حسابرس صندوق و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر به عنوان متولی صندوق مجدداً انتخاب شدند.
٣- کارمزد متولی به صورت سالیانه سالانه معادل یک در هزار(٠٠١/٠) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق و میزان حداقل ١٥٠ میلیون ریال و حداکثر ٣٠٠ میلیون ریال و هزینه برگزاری مجامع حداکثر تا مبلغ ١٥ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق تصویب شدند و بند مربوطه در امیدنامه اصلاح گردید.