نخستین صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران همزمان با روز نیکوکاری تاسیس می‌شود

نخستین صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران همزمان با روز نیکوکاری تاسیس می‌شود:
http://farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٢١٢٠٤٠٠٠٦٩٧