اخبار

عنوان تاریخ درج
آگهي دعوت به مجمع مورخ 1400/03/30 صندوق سرمايه گذاري سپهر کاريزما 1400/03/19
آگهی ثبتی مجمع 1399/11/25(تغییرات اساسنامه) 1400/02/01
آگهی ثبتی مجمع 1399/08/05(تغییرات اساسنامه) 1400/02/01
آگهی ثبتی مجمع 1399/05/04(تغییرات اساسنامه) 1400/02/01
آگهی ثبتی مجمع 1399/03/27(مجمع سالیانه) 1400/02/01
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهرکاریزما مورخ 1399/12/25 1399/12/25
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1399/12/25 1399/12/25
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/11/25 مبنی بر تغییر آدرس به همراه تاییدیه سازمان 1399/12/05
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/11/25 مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس و هزینه برگزاری مجامع به همراه تاییدیه سازمان 1399/12/02
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1399/11/25 (ساعت 11:30) 1399/11/25
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1399/11/25 (ساعت 11) 1399/11/25
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر کاريزما مورخ 1399/11/25 1399/11/14
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/08/05 مبنی بر تصویب تخصیص 15 واحد عادی جایزه به هر واحد به همراه تاییدیه سازمان 1399/09/18
تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر ماده 31 و 28 اساسنامه طی مجمع مورخ 1399/08/05 به همراه صورتجلسه 1399/08/25
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1399/08/05 (ساعت 11) 1399/08/05
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1399/08/05 (ساعت 10) 1399/08/05
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر کاريزما مورخ 1399/08/05 1399/08/03
اصلاحیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/04 به همراه تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر رکن بازارگردان 1399/07/08
تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر رکن بازارگردان طی مجمع مورخ 1399/05/04(اساسنامه ای) 1399/05/26
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار برای مجمع مورخ 1399/03/27صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما (تغییرات امیدنامه) 1399/05/26
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر کاريزما مورخ 1399/05/4 1399/04/31
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر کاريزما مورخ 1399/03/27 1399/03/13
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر کاريزما مورخ 1399/02/15 1399/02/15
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر کاریزما در تاريخ 1399/02/21 1399/02/10
آگهي دعوت به مجمع مورخ 1398/11/16 صندوق سرمايه گذاري سپهرکاریزما 1398/11/06
آگهي دعوت به مجمع مورخ 25-10-1398 صندوق سرمايه گذاري سپهرکاریزما 1398/10/15
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1398/03/18 1398/02/31
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما 1397/02/30
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما 1397/02/15
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما 1396/11/28
مجمع سالیانه منتهی به 1395/12/30 صندوق سپهر کاریزما در تاریخ 1396/04/03 1396/03/28
تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما 1395/04/29
آگهی دعوت به مجمع 1395/04/08
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما 1394/03/20
تغییرصاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما 1394/01/23
صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما 1393/04/08
صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما 1393/04/03
نخستین صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران همزمان با روز نیکوکاری تاسیس می‌شود 1392/12/05
آغاز پذیره نویسی 1392/06/23