اخبار

عنوان تاریخ درج
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر کاريزما مورخ 1399/03/27 1399/03/13
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر کاريزما مورخ 1399/02/15 1399/02/15
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر کاریزما در تاريخ 1399/02/21 1399/02/10
آگهي دعوت به مجمع مورخ 1398/11/16 صندوق سرمايه گذاري سپهرکاریزما 1398/11/06
آگهي دعوت به مجمع مورخ 25-10-1398 صندوق سرمايه گذاري سپهرکاریزما 1398/10/15
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1398/03/18 1398/02/31
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما 1397/02/30
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما 1397/02/15
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما 1396/11/28
مجمع سالیانه منتهی به 1395/12/30 صندوق سپهر کاریزما در تاریخ 1396/04/03 1396/03/28
تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما 1395/04/29
آگهی دعوت به مجمع 1395/04/08
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما 1394/03/20
تغییرصاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما 1394/01/23
صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما 1393/04/08
صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما 1393/04/03
نخستین صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران همزمان با روز نیکوکاری تاسیس می‌شود 1392/12/05
آغاز پذیره نویسی 1392/06/23