مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1399/02/21صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما (تغییر متولی) 1399/02/31
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1399/02/21 1399/02/21
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/02/15با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (افزایش سقف صندوق) 1399/02/17
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1398/02/15 1399/02/15
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/11/16 به همراه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (امیدنامه ای) 1398/12/03
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/11/16 به همراه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (اساسنامه ای) 1398/12/03
تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق طی مجمع 1398/09/18 1398/11/20
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1398/11/16 1398/11/16
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/10/25 با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (تغییر آدرس) 1398/11/15
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1398/10/25 1398/10/25
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/05/05 با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (تصویب صورتهای مالی) 1398/05/16
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1398/05/05 1398/05/16
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/03/18همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (تصویب صورتهای مالی) 1398/04/09
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/03/18همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1398/04/01
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/03/18همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1398/03/29
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1398/03/18 1398/03/18
آگهی ثبتی صندوق سپهر کاریزما مورخ 1397/04/10 1397/04/13
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/03/06همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/03/27
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1397/03/06 1397/03/06
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/02/23همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/03/01
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1397/02/23 1397/02/23
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ1396/12/06صندوق سپهرکاریزما توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1396/12/20
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1396/12/06 1396/12/06
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ1396/04/03 صندوق سپهرکاریزما توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1396/04/27
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1396/04/03 1396/04/04
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 30 اسفند ماه 1395 1396/02/24
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 30اسفند ماه1395 1396/02/24
ثبت صورتجلسات مجمع مورخ 20/04/1395صندوق سپهرکاریزما توسط سازمان بورس و اوراق 1395/06/03
ثبت صورتجلسات مجمع مورخ 20/04/1395صندوق سپهرکاریزما توسط سازمان بورس و اوراق 1395/05/16
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 20/04/1395 1395/04/29
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1395/04/20 1395/04/20
آگهی ثبتی صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ04/05/1394 1394/05/06
صورتجلسه اصلاح شده مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 17/3/1393 1394/04/07
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ31/03/1394 1394/03/31
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ31/03/1394 1394/03/31
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 31/03/1394 1394/03/31
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 21/11/1393 1394/01/23
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 26/12/1393 1394/01/23
آگهی تغییرات صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ23/12/1393 1393/12/26
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 17/3/1393 1393/08/14
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 15/06/1393 1393/08/04
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1392/06/02 1392/08/07