مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
آگهي دعوت به مجمع مورخ 1400/03/30 صندوق سرمايه گذاري سپهر کاريزما 1400/03/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/25 مبنی بر تغییر تغییر هزینه نرم افزار به همراه تایید سازمان(امیدنامه) 1400/01/17
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1399/12/25 1399/12/25
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1399/12/25 1399/12/25
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/11/25 مبنی بر تغییر آدرس به همراه تاییدیه سازمان 1399/12/05
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/11/25 مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس و هزینه برگزاری مجامع به همراه تاییدیه سازمان 1399/12/02
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1399/11/25 (ساعت 11:30) 1399/11/25
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1399/11/25 (ساعت 11) 1399/11/25
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر کاريزما مورخ 1399/11/25 1399/11/14
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/08/05 مبنی بر تصویب تخصیص 15 واحد عادی جایزه به هر واحد به همراه تاییدیه سازمان 1399/09/18
تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر ماده 31 و 28 اساسنامه طی مجمع مورخ 1399/08/05 به همراه صورتجلسه 1399/08/25
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1399/08/05 (ساعت 11) 1399/08/05
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1399/08/05 (ساعت 10) 1399/08/05
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر کاريزما مورخ 1399/08/05 1399/08/03
اصلاحیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/04 به همراه تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر رکن بازارگردان 1399/07/08
تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر رکن بازارگردان طی مجمع مورخ 1399/05/04 به همراه صورتجلسه(اساسنامه ای) 1399/05/26
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/03/27صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما (تغییرات امیدنامه) 1399/05/26
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1399/05/04 1399/05/04
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/03/27همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1399/05/04
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر کاريزما مورخ 1399/05/4 1399/04/31
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1399/03/27 1399/03/27
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1399/02/21صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما (تغییر متولی) 1399/02/31
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1399/02/21 1399/02/21
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/02/15با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (افزایش سقف صندوق) 1399/02/17
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1398/02/15 1399/02/15
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/11/16 به همراه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (امیدنامه ای) 1398/12/03
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/11/16 به همراه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (اساسنامه ای) 1398/12/03
تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق طی مجمع 1398/09/18 1398/11/20
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1398/11/16 1398/11/16
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/10/25 با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (تغییر آدرس) 1398/11/15
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1398/10/25 1398/10/25
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/05/05 با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (تصویب صورتهای مالی) 1398/05/16
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1398/05/05 1398/05/16
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/03/18همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (تصویب صورتهای مالی) 1398/04/09
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/03/18همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1398/04/01
صورت جلسه مجمع مورخ 1398/03/18همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1398/03/29
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1398/03/18 1398/03/18
آگهی ثبتی صندوق سپهر کاریزما مورخ 1397/04/10 1397/04/13
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/03/06همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/03/27
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1397/03/06 1397/03/06
صورت جلسه مجمع مورخ 1397/02/23همراه با تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/03/01
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1397/02/23 1397/02/23
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ1396/12/06صندوق سپهرکاریزما توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1396/12/20
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1396/12/06 1396/12/06
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ1396/04/03 صندوق سپهرکاریزما توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1396/04/27
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1396/04/03 1396/04/04
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 30 اسفند ماه 1395 1396/02/24
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 30اسفند ماه1395 1396/02/24
ثبت صورتجلسات مجمع مورخ 20/04/1395صندوق سپهرکاریزما توسط سازمان بورس و اوراق 1395/06/03
ثبت صورتجلسات مجمع مورخ 20/04/1395صندوق سپهرکاریزما توسط سازمان بورس و اوراق 1395/05/16
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 20/04/1395 1395/04/29
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1395/04/20 1395/04/20
آگهی ثبتی صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ04/05/1394 1394/05/06
صورتجلسه اصلاح شده مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 17/3/1393 1394/04/07
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ31/03/1394 1394/03/31
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ31/03/1394 1394/03/31
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 31/03/1394 1394/03/31
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 21/11/1393 1394/01/23
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 26/12/1393 1394/01/23
آگهی تغییرات صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ23/12/1393 1393/12/26
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 17/3/1393 1393/08/14
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 15/06/1393 1393/08/04
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ 1392/06/02 1392/08/07