صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1400/02/31 1400/03/10
گزارش حسابرس و صورتهای مالی سالانه منتهی به 1399/12/30 1400/02/19
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1399/12/30 حسابرسی شده 1400/02/19
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1400/01/31 1400/02/08
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1399/12/30 حسابرسی نشده 1400/02/01
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1399/12/30 حسابرسی نشده 1400/02/01
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/12/30 1400/01/08
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/11/30 1399/12/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/10/30 1399/11/08
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 1399/10/29
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 1399/10/29
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/09/30 1399/10/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/08/30 1399/09/10
گزارش حسابرس و صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1399/06/31 1399/08/19
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1399/06/31 حسابرسی شده 1399/08/19
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/07/30 1399/08/10
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1399/06/31 1399/07/29
گزارش عملکردشش ماهه منتهی به 1399/06/31 1399/07/29
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/06/31 1399/07/09
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/05/31 1399/06/05
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/04/31 1399/05/08
صورتهای مالی برای دوره منتهی به3ماهه مالی منتهی به 1399/03/31 صندوق با سرمایه گذاری سپهر کاریزما( حسابرسی نشده) 1399/04/28
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما 1399/04/28
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/03/31 1399/04/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/02/31 1399/03/10
گزارش حسابرس و صورتهای مالی سالانه منتهی به 1398/12/29 1399/03/07
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1398/12/29 حسابرسی شده 1399/03/07
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/01/31 1399/02/10
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1398/12/29 حسابرسی نشده 1399/01/31
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1398/12/29 1399/01/31
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/12/29 1399/01/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/11/30 1398/12/10
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/10/30 1398/11/07
گزارش عملکرد برای دوره ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما 1398/10/28
صورت های مالی میان دوره ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما 1398/10/28
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1398/09/30 1398/10/04
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1398/08/30 1398/09/03
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما 1398/08/28
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما (حسابرسی شده) 1398/08/28
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1398/07/30 1398/08/06
صورتهای مالی صندوق با سرمایه گذاری سپهر کاریزما برای دوره میانی 6ماهه مالی منتهی به 1398/06/31( حسابرسی نشده) 1398/07/29
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما 1398/07/29
گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما برای دوره منتهی به 31-06-1398 1398/07/08
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما برای دوره منتهی به 1398/05/31 1398/06/07
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما برای دوره منتهی به 1398/04/31 1398/05/06
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما برای دوره منتهی به تاریخ 31 خردادماه 1398 1398/04/26
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ 31خرداد ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما 1398/04/26
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما برای دوره منتهی به 1398/03/31 1398/04/04
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما برای دوره منتهی به 31 اردیبهشت 1398 1398/03/07
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1397 1398/02/25
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما ( حسابرسی شده) 1398/02/25
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به تاریخ 29اسفند ماه 1397 1398/02/04
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1397 ( حسابرسی نشده) 1398/02/04
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما برای دوره منتهی به 31 فروردین 1398 1398/02/03
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما برای دوره منتهی به 29 اسفند 1397 1398/01/06
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما برای دوره منتهی به 30 بهمن 1397 1397/12/01
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سپهرکاریزما برای دوره منتهی به 30 دی 1397 1397/11/07
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 30 آذر 1397 صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما 1397/10/26
صورت های مالی برای دوره نه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما 1397/10/26
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سپهرکاریزما برای دوره منتهی به 30 آذر 1397 1397/10/04
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سپهرکاریزما برای دوره منتهی به 30 آبان 1397 1397/09/06
گزارش عملکرد شش ماهه ی صندوق سپهر کاریزما منتهی به 1397/06/31 1397/08/21
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1397 صندوق سرمایه کذاری سپهر کاریزما (حسابرسی شده) 1397/08/21
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سپهرکاریزما برای دوره منتهی به 30 مهر1397 1397/08/06
گزارش عملکرد برای دوره منتهی به به تاریخ 31شهریورماه 1397صندوق سپهر کاریزما 1397/07/25
صورت های مالی شش ماه میان دوره ای منتهی به تاریخ 31 شهریور ماه 1397 ( حسابرسی نشده) 1397/07/25
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما برای دوره منتهی به 31 شهریور 1397 1397/07/09
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما برای دوره منتهی به 31 مرداد 1397 1397/06/06
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما برای دوره منتهی به 31 تیر 1397 1397/05/03
گزارش عملکرد صندوق سپهر کاریزما برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 1397/04/26
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما( حسابرسی نشده) 1397/04/26
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما برای دوره منتهی به 31 خرداد 1397 1397/04/06
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به تاریخ 29اسفند ماه 1396(اصلاحی) 1397/03/09
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1396 ( حسابرسی شده) اصلاحی 1397/03/09
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما برای دوره منتهی به 31 اردیبهشت 1397 1397/03/07
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1396 ( حسابرسی شده) 1397/02/19
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به تاریخ 29اسفند ماه 1396 1397/02/19
گزارش ماهیانه پرتفوی صندوق سپهر کاریزما برای دوره منتهی 1397/01/31 1397/02/08
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1396 ( حسابرسی نشده) 1397/01/19
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به تاریخ 29اسفند ماه 1396 1397/01/19
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما برای دوره منتهی به 29 اسفند1396 1397/01/15
گزارش ماهیانه پرتفوی صندوق سپهر کاریزما برای دوره منتهی به 1396/11/30 1396/12/12
گزارش ماهیانه وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما برای دوره منتهی به 30 دی 1396 1396/11/09
صورت مالی منتهی به 30 آذر ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما 1396/10/25
گزارش عملکرد منتهی به 30 آذر ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما 1396/10/25
افشای پرتفوی ماهیانه صندوق سپهر کاریزما 1396/10/23
صورت مالی منتهی به 1396/06/31 صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما (حسابرسی شده) 1396/08/20
گزارش عملکرد منتهی به 1396/06/31 صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما 1396/08/20
صورت مالی منتهی به 1396/06/31 صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما (حسابرسی نشده) 1396/07/25
گزارش عملکرد منتهی به 1396/06/31 صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما 1396/07/25
صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1396/05/01
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 خردادماه سال 1396صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما 1396/05/01
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 خردادماه سال 1396صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما 1396/05/01
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ 30 اسفند ماه 1395 ( حسابرسی شده) 1396/02/24
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 30اسفند ماه1395 1396/02/24
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 30اسفند ماه1395(حسابرسی نشده) 1396/02/03
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ 30 اسفند ماه 1395 ( حسابرسی نشده) 1396/02/03
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 31شهریور 1395 1395/11/03
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1395 (حسابرسی شده) 1395/11/03
گزارش عملکرد دوره میانی نه ماهه منتهی به 30آذرماه 1395 1395/10/29
صورتهای مالی دوره میانی نه ماهه منتهی به 30آذرماه 1395 1395/10/29
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1395 (حسابرسی نشده)-اصلاحی 1395/08/17
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1395 (حسابرسی نشده) 1395/08/09
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 31شهریور1395(حسابرسی نشده) 1395/08/09
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 31/03/1395 1395/05/06
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 31 خردادماه 1395 1395/05/06
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 29/12/1394 1395/03/24
صورت مالی منتهی به سال مالی29/12/1394 (حسابرسی شده) 1395/03/24
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 29/12/1394 1395/02/01
صورت مالی منتهی به سال مالی29/12/1394 (حسابرسی نشده) 1395/02/01
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما دوره نه ماهه منتهی به 30آذرماه1394 1394/10/14
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما دوره نه ماهه منتهی به 30آذرماه1394 1394/10/14
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1394حسابرسی شده (اصلاح شده) 1394/10/01
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 31شهریور1394 1394/09/29
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1394 (حسابرسی شده) 1394/09/29
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 31شهریور1394(حسابرسی نشده) 1394/07/27
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1394 (حسابرسی نشده) 1394/07/27
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 31/03/1394 1394/04/21
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 31 خردادماه 1394 1394/04/21
صورت مالی اصلاح شده منتهی به سال مالی 29/12/1393(اصلاح صفحه 7 صورت مالی) 1394/04/07
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی شده) 1394/02/22
صورت مالی منتهی به سال مالی 1393/12/29 (حسابرسی شده) 1394/02/22
صورت مالی منتهی به سال مالی 1393/12/29 (حسابرسی نشده) 1394/02/01
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 1393/12/29 1394/02/01
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما دوره نه ماهه منتهی به 30آذرماه1393 1393/11/12
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما دوره نه ماهه منتهی به 30آذرماه1393 1393/11/12
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1393/06/31 (حسابرسی شده) 1393/09/01
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 1393/06/31 1393/07/14
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1393 (حسابرسی نشده) 1393/07/14
صورت مالی 3 ماهه منتهی به 31 خردادماه 1393 1393/05/15
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 1393/03/31 1393/05/15
صورت مالی 5 ماه و 16 روزه منتهی به اسفند ماه 1392 (حسابرسی شده) 1393/02/21
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 1392/12/29 (اصلاح شده) 1393/02/21
صورت مالی 5 ماه و 16 روزه منتهی به اسفند ماه 1392 (حسابرسی نشده) 1393/01/25
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 1392/12/29 1393/01/25
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 1392/09/30 1392/10/30
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1392 1392/10/30